Privacyverklaring voor www.lienaertsbewindvoering.nl

Geachte heer/mevrouw,

In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening betreft beschermingsmaatregelen bestaande uit bewindvoeringen, wettelijk mentorschappen, curatele-bewinden of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Wij behartigen de financiële belangen, alsmede belangen van persoonlijke aard indien er sprake is van mentorschap of een curatelebewind, zoals door de kantonrechter wordt vastgesteld.

Onze contactgegevens

U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0464575951, bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur. U kunt ons ook mailen via e-mailadres info@lienaertsbewindvoering.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.lienaertsbewindvoering.nl

Wat wij voor u gaan doen

Betreffende bewindvoering wordt de financiële administratie van u overgenomen. Indien er sprake is van een mentorschap of curatele worden wij betrokken bij medische zaken en in belangrijke beslissingen op het vlak van gezondheid en welzijn. Jaarlijks zullen wij verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de uitgevoerde beschermingsmaatregel.

Uw persoonsgegevens

Voordat het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank zullen wij bij u op huisbezoek komen om u te informeren over de werkwijze van ons kantoor. Zo wordt u geïnformeerd over wat u van ons kunt verwachten en wat wij van ú verwachten. Ook maken we vooraf al een plan van aanpak.

Na de uitspraak van de kantonrechter zullen wij opnieuw bij u op huisbezoek komen voor de overdracht van de gegevens zoals inkomsten, uitgaven, vermogen en bezittingen alsmede eventuele schulden. Aan de hand van deze gegevens dienen wij binnen 4 maanden een overzicht op te maken en dit te overleggen aan de kantonrechter in de vorm van een boedelbeschrijving. U ontvangt daarna van ons een budgetplan –overzicht van inkomsten en uitgaven- met de actuele stand van zaken rond eventuele schulden of betalingsachterstanden.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een overzicht te maken van uw financiële situatie, alsmede van uw persoonlijk situatie indien er sprake is van mentorschap of curatele, en om de beschermingsmaatregelen uit te kunnen oefenen zoals deze door de kantonrechter is uitgesproken.

Als uitvoerders van deze maatregelen zullen wij zorgdragen voor onderstaande zaken;

 • Doorbetaling van de vaste lasten,
 • Post verwerking
 • Dagelijkse controle van het betalingssysteem
 • Controleren huur- en zorgtoeslagen, en het tijdig aanvragen hiervan
 • Aanvragen of ondersteunen bij de aanvraag van een uitkering
 • Aanvragen van eventuele kwijtschelding voor de lokale belastingen
 • Belastingaangifte
 • Controleren verzekeringen, en/ of het tijdig aanvragen hiervan

Om de beschermingmaatregelen naar behoren uit te kunnen voeren kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met betrokken instanties. Ook stellen wij ons steeds bereikbaar op voor deze instanties en instellingen.

Ook onderhouden we contacten met betrokken familieleden maar geven wij alleen gegevens aan derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren en uw belangen daarmee gediend zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Indien er sprake is van een opheffing van de beschermingmaatregel kan het volledige dossier persoonlijk aan u worden overgedragen na het ondertekenen van een dechargeverklaring.

Wat zijn uw rechten?

De kantonrechter bepaald welke beschermingmaatregel er wordt toegepast. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. U heeft onderstaande rechten;

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 3. Indien u het niet langer eens bent met de beschermingmaatregel kunt u dit bekend maken bij ons kantoor, alsmede bij de kantonrechter. Alleen de kantonrechter kan dan de noodzaak van de beschermingmaatregel opnieuw beoordelen en beslissingen hierover nemen. Wij hebben alleen een adviserende rol.
 4. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen bepaalde gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft ?

Een goed lopend bewind is gebaseerd op een goede samenwerking. Om uw belangen te kunnen behartigen is het erg belangrijk dat u ons tijdig informatie / post doorstuurt en ons informeert over eventuele wijzigingen.
Gebeurd dit niet dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor uw uitkering e/o recht op toeslagen en voor uw uitgaven. Evenmin kunnen wij u en anderen dan van de juiste informatie voorzien.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor met deze persoonsgegevens wordt omgegaan, aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

We zullen ons te allen tijde houden aan de bepalingen en richtlijnen uit de AVG zoals deze vanaf 25 Mei 2018 zijn vastgesteld.

Mocht u toch van mening zijn, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Lienaerts bewindvoeringen V.O.F. ; Privacyverklaring 2018

Behoudens uitzondering door de wet vastgesteld mag zonder schriftelijke toestemmingvan de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins